Aviso legal

Aviso legal

RGPD Correo Electrónico:

As mensaxes enviadas por correo electrónico e os seus arquivos adxuntos poden conter información confidencial sometida a segredo profesional. Se non é o destinatario final dun correo electrónico, elimíneo e infórmenos por correo electrónico ao correo electrónico do remitente ou a vento@vento.es. Non se permite a súa reprodución ou distribución sen a autorización expresa de: VENTO ABOGADOS Y ASESORES S.L.P. Informámoslle que os seus datos están incluídos no noso sistema de tratamento, co fin de prestar servizos xurídicos, tributarios, contables, fiscais, laborais e outros, incluso comercial, sobre Vento Abogados y Asesores S.L.P. e empresas colaboradoras. Os datos subministrados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigas legais. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Así mesmo, informámosche da posibilidade de exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión ou esquecemento, limitación, oposición, portabilidade e a retirar o consentimento dado, enviando un correo electrónico a vento@vento.es


Aviso Legal

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE), a continuación detállanse os datos de identificación da empresa:

Nome empresa: VENTO ABOGADOS & ASESORES
Razón social: VENTO ABOGADOS Y ASESORES S.L.P.
NIF: B70508932
Enderezeo: c/ Fonseca 6 – 4º. (15004), A Coruña.
Teléfono: 981 252 258

Neste espazo, os usuarios atoparán toda a información relacionada cos termos e condicións legais que definen as relacións entre eles e a empresa. como responsable de LA WEB.
A empresa como responsable da web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir cos requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e o uso dos datos persoais dos nosos usuarios.

A web, polo tanto, cumpre estrictamente o RGPD (REGULAMENTO (UE) 2016/679 de protección de datos) e a LSSI-CE (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do comercio electrónico).


Condicións xerais de uso

As presentes Condicións Xerais regulan o uso (incluído o mero acceso) das páxinas integrantes da web, incluídos os contidos e servizos dispoñibles nelas. Calquera persoa que acceda á web acepta someterse ás condicións xerais vixentes en cada momento.


Datos persoais que recollemos e como o facemos

Lea a Política de Privacidade


Compromisos e obrigas

El usuario queda informado, y acepta, que el acceso a LA WEB no supone, en modo alguno, el inicio de una relación comercial con la empresa. De esta forma, el usuario se compromete a utilizar LA WEB, sus servicios y contenidos sin contravenir la legislación vigente, la buena fe y el orden público.

Infórmase ao usuario, e este acepta que o acceso á web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial coa empresa. Deste xeito, o usuario comprométese a utilizar a web, os seus servizos e contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública. Está prohibido o uso da web, con fins ilícitos ou prexudiciais, ou que, de calquera xeito, poidan causar danos ou evitar o seu funcionamento normal. En canto aos contidos, está prohibido:

  • A súa reprodución, distribución ou modificación total ou parcial, a non ser que os seus lexítimos titulares sexan autorizados.
  • Calquera violación dos dereitos do prestador ou dos lexítimos titulares.
  • O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

No uso da web, o usuario comprométese a non realizar ningunha conduta que poida danar a imaxe, os intereses e os dereitos da empresa ou de terceiros ou que poidan danar, inhabilitar ou sobrecargar a web ou que impida, de calquera xeito, o seu uso normal.


Dereitos de propiedade intelectual e industrial

O usuario coñece e acepta que toda a web, que contén sen carácter exhaustivo o texto, software, contidos (incluíndo estrutura, selección, disposición e presentación dos mesmos) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas, dereitos. de dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais nos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España. Segundo o disposto na Lei de Propiedade Intelectual, está expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, de todo ou parte dos contidos da web, con fins comerciais en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización da empresa. O usuario comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade da empresa.


Ligazóns externos

A web fornece ligazóns a outros sitios web e contidos que son propiedade de terceiros. O único obxectivo das ligazóns é proporcionar ao usuario a posibilidade de acceder ás devanditas ligazóns. A empresa non se fai responsable en ningún caso dos resultados que se poidan derivar ao usuario polo acceso a estas ligazóns.

Vento A Coruña
c/ Fonseca 6 – 4º
Vento Vigo – Avogados
Paseo de Alfonso XII, 35
36202 Vigo
+34 986 443 426
Vento Vigo – Asesores
Avda. García Barbón, 30 – 1 Iz
36201 Vigo
+34 986 434 649